Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Συχνές είναι οι τραυματικές κακώσεις της κεφαλής και ένα απλό χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Τέτοιες βλάβες μπορεί να είναι ένας ελαφρύς, επιπολής τραυματισμός της κεφαλής, μια εκδορά ή κεφαλαιμάτωμα (καρούμπαλο) ή θλαστικό τραύμα. Σε βαρύτερες περιπτώσεις προκαλεί τραυματισμό στο κρανίο ή στον εγκέφαλο, δηλαδή μία Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση είναι η τραυματική βλάβη του εγκεφάλου ή του κρανίου που προκαλείται μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι. Στις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις περιλαμβάνονται η Εγκεφαλική Διάσειση, το Κάταγμα του Κρανίου, το Υποσκληρίδιο, Επισκληρίδιο και Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα, η Θλάση κ.α.

Η κύρια αιτία στην Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση είναι το χτύπημα στο κεφάλι. Όμως, οι δυνάμεις επιτάχυνσης και επιβράδυνσης μπορούν να προκαλέσουν αιμάτωμα ή θλάση στον εγκέφαλο χωρίς κάποιο χτύπημα στο κεφάλι.
Άλλες αιτίες στην Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση είναι οι πτώσεις, τα τροχαία και εργατικά ατυχήματα, οι τραυματισμοί κατά την άθληση, τα περιστατικά με βίαιες επιθέσεις κτλ.

Τα συμπτώματα μετά από Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση είναι ο πονοκέφαλος (κεφαλαλγία), η ναυτία, ο έμετος και η ζάλη. Άλλα συμπτώματα είναι η διαταραχή της συμπεριφοράς, της ομιλίας, η αμνησία, οι επιληπτικές κρίσεις, λήθαργος, σύγχυση ή βυθιότητα, κτλ. 

Η κατάσταση του ασθενούς με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) αξιολογείται με τον προσδιορισμό του επίπεδου συνείδησης του ασθενούς με βάση την Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης.
Αξιολογούνται τρεις παράμετροι:

 1. Το άνοιγμα των οφθαλμών.
 2. Η ομιλία.
 3. Η κινητική αντίδραση.

Με βάση το επίπεδο συνείδησης, η βαρύτητα της Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης μπορεί να είναι ελαφρά, μέτρια ή βαριά.
Στην Ελαφρά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση ο ασθενής είναι ξύπνιος και μπορεί να παρουσιάζει ζάλη, ναυτία, έμετο, κόπωση, υπνηλία, σύγχυση, διαταραχές της μνήμης ή της συγκέντρωσης κτλ.
Στην Μέτρια ΚΕΚ ο ασθενής ανοίγει τα μάτια σε εντολή ή σε επώδυνο ερέθισμα και παρουσιάζει ναυτία, έμετο, διαταραχή της συμπεριφοράς με σύγχυση, διέγερση, επιθετικότητα, δυσκολία στην ομιλία, κτλ.
Στην Βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση ο ασθενής είναι αναίσθητος, σε κώμα, με αδυναμία αφύπνισης, δεν ανοίγει τα μάτια. Υπάρχει ανάγκη για άμεση διασωλήνωση του ασθενούς. 

Ανάλογα με την έκταση της βλάβης στην Αξονική Τομογραφία, διακρίνεται σε:
Εστιακή τραυματική βλάβη του εγκεφάλου, όπου περιλαμβάνονται οι θλάσεις και τα αιματώματα του εγκεφάλου, η πάρεση των κρανιακών νεύρων και τα κατάγματα του κρανίου.
Διάχυτη τραυματική βλάβη του εγκεφάλου, όπου περιλαμβάνονται η εγκεφαλική διάσειση, η διάχυτη αξονική βλάβη, το εγκεφαλικό οίδημα, κτλ.

Ανάλογα με την χρονική στιγμή της κάκωση και την εξέλιξή της, διακρίνεται σε πρωτογενή και σε δευτερογενή τραυματική βλάβη.
Η πρωτογενής τραυματική βλάβη δημιουργείται τη στιγμή της κάκωσης.
Η δευτερογενής τραυματική βλάβη είναι η επιπρόσθετη εξελισσόμενη εγκεφαλική βλάβη, αποτέλεσμα του πρωτοπαθούς τραυματισμού.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση στην Ελαφρά Κρανιοεγκεφαλική Κακώση, που δεν παρουσιάζει ευρήματα στην αξονική τομογραφία, είναι συντηρητική. Συνήθως οι ασθενείς δεν χρειάζονται νοσηλεία. Όταν ανευρίσκονται ευρήματα στην αξονική τομογραφία ή παρουσιάζεται έκπτωση του επιπέδου συνειδήσεως (GCS < 15), θα χρειαστεί νοσηλεία ολίγων ημερών και πολύ σπάνια μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση (αν εξελιχθεί καποιο αιμάτωμα για παράδειγμα).

Οι μέτριες και βαριές Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις χρειάζονται όλες νοσηλεία. Ανάλογα με το είδος της βλάβης, το μέγεθος της βλάβης και την κλινική εικόνα του ασθενούς, αποφασίζεται η θεραπευτική αντιμετώπιση. Αρκετές φορές χρειάζεται η χειρουργική αντιμετώπιση που μπορεί να είναι:

Κρανιοτομία.
Είναι επείγουσα χειρουργική επέμβαση όπου αφαιρείται προσωρινά ένα τμήμα του κρανίου πάνω από την περιοχή του αιματώματος και το αιμάτωμα που βρίσκεται πάνω ή κάτω από την σκληρά μήνιγγα. Το οστό του κρανίου επανατοποθετείται στο κρανίο στο τέλος της επέμβασης.

Κρανιοανατρήση.
Είναι η διενέργεια δύο κρανιοανατρήσεων (οπές) στο κρανίο και η παροχέτευση του Χρονίου Υποσκληριδίου Αιματώματος.

Κρανιοπλαστική.
Η αντιμετώπιση στα εμπιεστικά και τα επιπλεγμένα κατάγματα του κρανίου είναι συνήθως χειρουργική και η επέμβαση ονομάζεται κρανιοπλαστική.

Αποσυμπιεστική Κρανιεκτομία.
Είναι η μόνιμη χειρουργική αφαίρεση ενός τμήματος του οστού του κρανίου, ώστε να δοθεί χώρος στον εγκέφαλο για να διατηρηθεί χαμηλή η ενδοκράνια πίεση. Διενεργείται σε ασθενείς με οίδημα εγκεφάλου και αυξημένη ενδοκράνια πίεση.

Στις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις περιλαμβάνονται η Εγκεφαλική Διάσειση, τα Κατάγματα του Κρανίου, τα Υποσκληρίδια ή Επισκληρίδια Αιματώματα, το Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα, η Θλάση του Εγκεφάλου,  η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία, κ.α. 

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση;

Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση είναι η τραυματική βλάβη του εγκεφάλου ή του κρανίου που προκαλείται μετά από κάκωση της κεφαλής. Η κάκωση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κρανίο, όπως είναι το κάταγμα, ή στον εγκέφαλο. Η βλάβη στον εγκέφαλο μπορεί να είναι παροδική ή μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφάλου.
Στις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις περιλαμβάνονται η Εγκεφαλική Διάσειση, το Κάταγμα του Κρανίου, τα Υποσκληρίδια ή Επισκληρίδια Αιματώματα, το Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα, η Θλάση του Εγκεφάλου, η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία, κ.α. 

Ποια είναι τα αίτια στην Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση;

Είναι πολύ συχνές οι Κρανιοεγκεφαλικές Κάκωσεις αφού ακόμα και ένα απλό χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κρανίο ή στον εγκέφαλο. Αλλά και σε καταστάσεις που δεν υπάρχει κάποια άμεση πλήξη της κεφαλής μπορεί να παρουσιαστεί τραυματική βλάβη στον εγκέφαλο. Τέτοιο παράδειγμα είναι οι δυνάμεις επιτάχυνσης και επιβράδυνσης που προκαλούν αιμάτωμα ή θλάση στον εγκέφαλο χωρίς κάποιο χτύπημα στο κεφάλι

Στις αιτίες για την Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση περιλαμβάνονται:

 • Οι πτώσεις. Είναι η συχνότερη αιτία σε ηλικιωμένους ασθενείς.
 • Τα τροχαία ατυχήματα. Οι Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις μετά από τροχαίο ατύχημα είναι συχνότερες σε νεαρούς ενήλικες.
 • Η πλήξη της κεφαλής από αντικείμενο σε ατύχημα.
 • Οι δυνάμεις επιτάχυνσης-επιβράδυνσης. Σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται ένας μηχανισμός γρήγορης κίνησης της κεφαλής μπρος-πίσω ή δεξιά-αριστερά και κατά την κίνηση αυτή. Ο εγκέφαλος συγκρούεται με την εσωτερική ανένδοτη επιφάνεια του κρανίου. Αυτός ο μηχανισμός παρουσιάζεται χωρίς άμεση πλήξη στο κεφάλι. Ο ίδιος μηχανισμός συμβαίνει στην κακοποίηση παιδιών στο λεγόμενο ”σύνδρομο ανατάραξης του μωρού” (shaken baby syndrome), σε ηλικίες κάτω των 4 ετών.
 • Τα εργατικά ατυχήματα.
 • Οι τραυματισμοί κατά την άθληση.
 • Τα περιστατικά με βίαιες επιθέσεις ή και εγκληματικές ενέργειες. Προκαλούνται από πυροβόλο όπλο, έκρηξη, σφαίρα ή σκάγια, από αντικείμενα όπως το σφυρί, το μαχαίρι ή το ρόπαλο κτλ. Στα περιστατικά αυτά προκαλούνται συχνά διατιτραίνοντα τραύματα.

Ποια είναι τα συμπτώματα μετά από Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση;

Η κλινική εικόνα του ασθενούς με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση εξαρτάται από τον τύπο και την βαρύτητα του τραυματισμού. Επίσης, από την θέση, την έκταση και το είδος της εγκεφαλικής βλάβης.

Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • Πονοκέφαλος (κεφαλαλγία),
 • Ναυτία, έμετος και ζάλη.
 • Διαταραχές της συγκέντρωσης, λήθαργο ή σύγχυση.
 • Διαταραχή της συμπεριφοράς.
 • Διαταραχές της ομιλίας.
 • Διαταραχές της όρασης με θάμβος οράσεως (θολή όραση), διπλωπία (διπλή όραση), φωτοφοβία, κτλ.
 • Περιτραυματική αμνησία, παροδική απώλεια της συνείδησης μετά την κάκωση.
 • Διαταραχές στην κίνηση με αδυναμία ή παράλυση σε μια πλευρά του σώματος, χέρι και πόδι.
 • Ρινόρροια ή ωτόρροια (εκροή υγρού, διαυγούς ή αιματηρού, από την μύτη ή το αυτί).
 • Επιληπτικές κρίσεις.
 • Βυθιότητα ή κώμα.

Όταν οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα εμφανιστεί σε ασθενή με κάκωση κεφαλής, πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια.

Πώς αξιολογείται η κατάσταση του ασθενούς με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ); Τι είναι η Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης;

Η κατάσταση του ασθενούς με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) αξιολογείται με βάση το επίπεδο συνείδησης. Η κοινά αποδεκτή μέθοδος προσδιορισμού του επίπεδου συνείδησης και εγρήγορσης του ασθενούς είναι η Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης (Glasgow Coma Scale). Χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί αντικειμενική μέθοδος παρακολούθησης του ασθενούς. Προσφέρει την δυνατότητα για κοινή “γλώσσα” κατανόησης της κατάστασης μεταξύ των ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, Πίνακας 1, αξιολογούνται τρεις παράμετροι:

 1. Το άνοιγμα των οφθαλμών.
 2. Η ομιλία.
 3. Η κινητική αντίδραση.

Βαθμολογείται η καλύτερη αντίδραση με βάση τον πίνακα και η τελική βαθμολογία είναι το άθροισμα των επιμέρους αντιδράσεων. Η πιο υψηλή βαθμολογία είναι το 15 και η πιο χαμηλή είναι το 3. Όταν το άθροισμα GCS είναι κάτω από το 9, τότε ο ασθενής βρίσκεται σε κώμα. 

Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης

Η Ταξινόμηση της Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης με βάση το επίπεδο συνείδησης ή την Κλίμακα Γλασκώβης

Με βάση το επίπεδο συνείδησης (Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης), η βαρύτητα της Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης μπορεί να είναι ελαφρά, μέτρια ή βαριά.

 • Ελαφρά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση ΚΕΚ (GCS:1514): ο ασθενής είναι ξύπνιος με ή χωρίς απώλεια συνείδησης (μικρής διάρκειας). Μπορεί να παρουσιάζει ζάλη, κόπωση ή υπνηλία, σύγχυση ή αποπροσανατολισμό, διαταραχές της μνήμης ή της συγκέντρωσης, ναυτία, έμετο.
 • Μέτρια ΚΕΚ (GCS:139): ο ασθενής μπορεί να ανοίγει τα μάτια σε εντολή ή σε επώδυνο ερέθισμα και να παρουσιάζει θάμβος οράσεως ή διπλωπία, απώλεια συνείδησης που διαρκεί αρκετά λεπτά έως ώρες, έμετο ή ναυτία, διαταραχή της συμπεριφοράς με διέγερση, επιθετικότητα ή άλλη ασυνήθιστη συμπεριφορά. Επίσης, δυσκολία στην ομιλία, επαναλαμβάνεται διαρκώς, σπασμοί ή επιληπτική κρίση, υπνηλία (λήθαργος) στην οποία ο ασθενής αφυπνίζεται μετά από ερέθισμα.
 • Βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση ΚΕΚ (GCS:8-3): ο ασθενής είναι αναίσθητος, σε κώμα, με αδυναμία αφύπνισης από τον ύπνο. Δεν ανοίγει αυτόματα τα μάτια. Παρουσιάζει διαταραχές στις κόρες των οφθαλμών ή παθολογικές κινητικές αντιδράσεις. Απώλεια της συνείδησης με πιθανή ακανόνιστη αναπνοή. Υπάρχει ανάγκη για άμεση διασωλήνωση του ασθενούς. 

Η Ταξινόμηση της Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης με βάση τα τραυματικά ευρήματα στην Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου

Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με την έκταση της βλάβης (την περιοχή του εγκεφάλου που παρουσιάζει τα τραυματικά ευρήματα), όπως αυτή ελέγχεται στην Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου. Διακρίνεται σε δύο τύπους οι οποίοι συχνά συνυπάρχουν.

 • Στην εστιακή τραυματική βλάβη του εγκεφάλου περιλαμβάνονται οι θλάσεις και τα αιματώματα,τα κατάγματα του κρανίου, κ.α.
 • Στην διάχυτη τραυματική βλάβη, είναι η εγκεφαλική διάσειση, η διάχυτη αξονική βλάβη, το εγκεφαλικό οίδημα, κτλ.

Στην Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου μερικές φορές δεν παρουσιάζονται ευρήματα ή είναι πολύ μικρής ευκρίνειας (πχ στην διάχυτη αξονική βλάβη) και μπορεί να χρειαστεί για την διάγνωση η Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου.

Η Ταξινόμηση της Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης με βάση την εξέλιξη της τραυματικής βλάβης.

Οι Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις προκαλούν δύο τύπους βλαβών που εξελίσσονται στον χρόνο, την πρωτογενή και την δευτερογενή τραυματική βλάβη.

Η πρωτογενής τραυματική βλάβη:

Δημιουργείται τη στιγμή της κάκωσης από άμεση μηχανική πλήξη, αμβλύ ή οξύ αντικείμενο, έκρηξη κτλ., και περιλαμβάνει:

 • Την Εγκεφαλική Διάσειση (Concussion).
 • Το Κάταγμα του Κρανίου (Skull fracture).
 • Την θλάση του εγκεφάλου (Contusion).
 • Τα αιματώματα του εγκεφάλου (Hematoma).
 • Την Τραυματική Υπαραχνοειδής αιμορραγία (Traumatic Subarachnoid hemorrhage).
 • Την Διάχυτη Αξονική βλάβη (Diffuse Axonal Injury).

Η δευτερογενής τραυματική βλάβη:

Είναι η επιπρόσθετη εξελισσόμενη εγκεφαλική βλάβη συνέπεια του πρωτοπαθούς τραυματισμού. Εμφανίζεται λίγες ώρες ή και ημέρες μετά την πρωτογενή τραυματική βλάβη και είναι αποτέλεσμα των εξελισσόμενων στον χρόνο παθοφυσιολογικών διαταραχών σε κυτταρικό επίπεδο (πολύπλοκες νευροβιολογικές διεργασίες). Στην δευτερογενή τραυματική βλάβη περιλαμβάνονται:

 • Η Αυξημένη Ενδοκράνιος Πίεση. (Increased intracranial pressure).
 • Το Εγκεφαλικό Οίδημα (Cerebral edema).
 • Η Αιμορραγία (Hemorrhage).
 • Η Εγκεφαλική Ισχαιμία (Cerebral Ischemia).
 • Η Επιληπτική Κρίση (Seizures).

Η δευτερογενής τραυματική βλάβη μπορεί να επιδεινώσει δραματικά την κλινική και νευρολογική εικόνα του ασθενούς και αποτελεί την κύρια αιτία νοσηρότητας και θανάτου στην Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση. 

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση στην Ελαφρά Κρανιοεγκεφαλική Κακώση;

Γενικά, η ελαφρά κρανιοεγκεφαλική κάκωση που δεν παρουσιάζει ευρήματα στην αξονική τομογραφία, δεν χρειάζεται νοσηλεία. Ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι με οδηγίες για ξεκούραση και φαρμακευτική αγωγή (παυσίπονα).
Όταν υπάρχουν ευρήματα στην αξονική τομογραφία όπως οι θλάσεις εγκεφάλου, μικρό αιμάτωμα, κάταγμα κρανίου, τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία, ή παρουσιάζεται έκπτωση του επιπέδου συνειδήσεως (GCS < 15), θα χρειαστεί νοσηλεία ολίγων ημερών. Η ανάρρωση των ασθενών είναι ικανοποιητική, αν και μερικές φορές απαιτείται παράταση της νοσηλείας. Συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με παρακολούθηση του επιπέδου συνειδήσεως, με αναλγητική αγωγή και ενίοτε με αντιεπιληπτική και αποιδηματική αγωγή. Κάποιες φορές όμως παρουσιάζουν, κατά την παρακολούθηση, εξέλιξη και τότε μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. 

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση στην Μέτρια και Βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κακώση;

Οι μέτριες και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις χρειάζονται όλες νοσηλεία. Η θεραπευτική αντιμετώπιση που θα ακολουθηθεί αποφασίζεται ανάλογα με το είδος της βλάβης και την περιοχή του εγκεφάλου όπου βρίσκεται. Επίσης, λαμβάνεται υπόψιν το μέγεθος της βλάβης, τα συμπτώματα, η κλινική εικόνα και το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς.

Η Κρανιοτομία.

Εάν η βλάβη (πχ. αιμάτωμα) είναι μεγάλη και ασκεί πίεση στον εγκέφαλο, μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του. Ο ασθενής μπορεί τελικά να πέσει σε κώμα και να καταλήξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι η επείγουσα χειρουργική επέμβαση (είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση). Γίνεται με συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική, την κρανιοτομία. Στην κρανιοτομία αφαιρείται προσωρινά ένα τμήμα του κρανίου πάνω από την περιοχή του αιματώματος. Στην συνέχεια, διανοίγεται η σκληρά μήνιγγα (το επισκληρίδιο αιμάτωμα βρίσκεται από πάνω), αφαιρείται το αιμάτωμα και ελέγχονται τυχόν εστίες αιμορραγίας. Ακολουθεί επανασυρραφή της σκληράς μήνιγγας και επανατοποθέτηση του οστού. Το ποσοστό της θνησιμότητας και της νοσηρότητας σε αυτές τις επεμβάσεις είναι υψηλό. 

Η Κρανιοανατρήση. 

Στην περίπτωση του χρονίου υποσκληριδίου αιματώματος, η θεραπεία γίνεται με την κρανιοανατρήση και παροχέτευση του Αιματώματος. Μερικές φορές, σε μικρά ασυμπτωματικά χρόνια υποσκληρίδια αιματώματα, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική. Το ποσοστό θνησιμότητας στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι μικρότερο σε σχέση με το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα. 

Η Κρανιοπλαστική.

Στην περίπτωση των καταγμάτων του κρανίου, η αντιμετώπιση είναι κυρίως συντηρητική. Σπάνια, στα εμπιεστικά και τα επιπλεγμένα κατάγματα η θεραπεία μπορεί να είναι χειρουργική. Η επέμβαση ονομάζεται κρανιοπλαστική. Ανάλογα με τα χειρουργικά ευρήματα και τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας, μπορεί να μετατραπεί σε κρανιοτομία ή κρανιεκτομία. 

Η Αποσυμπιεστική Κρανιεκτομία.

Η αποσυμπιεστική κρανιεκτομία είναι η επέμβαση στην οποία πραγματοποιείται αφαίρεση ενός τμήματος του οστού του κρανίου. Με την επέμβαση αυτή δίνεται χώρος στον εγκέφαλο και διατηρείται χαμηλή η ενδοκράνια πίεση.
Σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά ή χειρουργικά, μπορεί να εμφανιστεί το οίδημα εγκεφάλου. Το εγκεφαλικό οίδημα μπορεί να πιέσει και να παρεκτοπίσει τις δομές του εγκεφάλου και να αυξήσει την ενδοκράνια πίεση. Το αποτέλεσμα είναι ο ασθενής να πέσει σε κώμα και να χρειαστεί διασωλήνωση και μεταφορά στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το εγκεφαλικό οίδημα μπορεί να εμφανιστεί και κατά την διάρκεια της κρανιοτομίας για την αφαίρεση αιματώματος, κάποιου όγκου κτλ.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει εγκεφαλικό οίδημα χρειάζεται η παρακολούθηση της πίεσης στον εγκέφαλο, και γιαυτό τοποθετείται ένας καθετήρας μέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης. Όταν η ενδοκράνια πίεση είναι αυξημένη, χορηγείται φαρμακευτική αποιδηματική αγωγή και γίνονται συγκεκριμένοι χειρισμοί. Εάν δεν ελεγχθεί η πίεση, μπορεί να χρειαστεί τελικά αποσυμπιεστική κρανιεκτομία.
Η αποσυμπιεστική κρανιεκτομία είναι μία επέμβαση διάσωσης του ασθενούς και το ποσοστό της θνησιμότητας και της νοσηρότητας σε αυτές τις επεμβάσεις είναι πολύ υψηλό.

Ποια είναι η πρόγνωση στην Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση;

Η πρόγνωση στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση επιδεινώνεται όσο αυξάνεται η βαρύτητα της κάκωσης. Η ελαφρά κρανιοεγκεφαλική κάκωση που δεν παρουσιάζει ευρήματα στην αξονική τομογραφία, η πρόγνωση είναι πολύ καλή. Αλλά και όταν υπάρχουν ευρήματα στην αξονική τομογραφία ή παρουσιάζεται ελαφρά έκπτωση του επιπέδου συνειδήσεως, η ανάρρωση των ασθενών είναι ικανοποιητική και δεν προκαλείται μόνιμη αναπηρία. Στις μέτριες και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η πρόγνωση είναι βεβαρημένη. Η ανάρρωση των ασθενών είναι μακροχρόνια και πολλές φορές δύσκολη, με υψηλό ποσοστό αναπηρίας (μόνιμης) και θνησιμότητας, ειδικά στις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο τύπος της βλάβης του εγκεφάλου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση. Το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα έχει υψηλό ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας, ενώ το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα έχει μικρότερο. Το επισκληρίδιο αιμάτωμα, εάν αντιμετωπιστεί άμεσα, έχει άριστη πρόγνωση στην πλειοψηφία των ασθενών. Η διάχυτη αξονική βλάβη έχει κακή πρόγνωση ως προς την νευρολογική αποκατάσταση. Το οίδημα του εγκεφάλου έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας και νοσηρότητας.

Η γενικότερη κατάσταση της υγείας και η ηλικία του ασθενούς, επίσης επηρεάζουν την πρόγνωση. Ασθενείς μεγαλύτεροι σε ηλικία, με χρόνια νοσήματα και με καταχρήσεις ουσιών έχουν χειρότερη πρόγνωση συγκριτικά με νεότερους και υγιείς ασθενείς.

 

Η Εγκεφαλική Διάσειση μετά από μία Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Η Εγκεφαλική Διάσειση είναι η παροδική διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφάλου που προκαλείται από τραυματισμό της κεφαλής. Στην Αξονική Τομογραφία του Εγκεφάλου δεν ανευρίσκονται τραυματικές βλάβες στον εγκέφαλο. Είναι ο συχνότερος τύπος Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης και μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή Εγκεφαλική Διάσειση. Στις διάφορες τραυματικές κακώσεις της κεφαλής παρουσιάζεται ένας μηχανισμός γρήγορης κίνησης της κεφαλής μπρος-πίσω ή δεξιά-αριστερά και κατά την κίνηση αυτή, συχνά, ο εγκέφαλος συγκρούεται με την εσωτερική ανένδοτη επιφάνεια του κρανίου. Αυτός ο μηχανισμός παρουσιάζεται και χωρίς πλήξη (χτύπημα) στο κεφάλι, όπως όταν παρουσιάζονται δυνάμεις επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στο σώμα. Επίσης μπορεί να συμβεί στο λεγόμενο σύνδρομο ανατάραξης του μωρού (shaken baby syndrome).

Τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν κυρίως την Εγκεφαλική Διάσειση είναι η απώλεια της συνείδησης και η περιτραυματική αμνησία. Η απώλεια της συνείδησης είναι για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το πολύ 1 ώρα και δεν είναι πάντα απαραίτητο. Ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα όπως είναι ο πονοκέφαλος (κεφαλαλγία), η ναυτία, ο έμετος και η ζάλη. Επίσης παρουσιάζει διαταραχές της συγκέντρωσης, διαταραχή της συμπεριφοράς και του λόγου, σύγχυση, λήθαργο κτλ. Τα συμπτώματα στην Εγκεφαλική Διάσειση μπορεί να παρουσιαστούν αμέσως μετά τον τραυματισμό ή να εμφανιστούν μετά από ώρες ή ημέρες.

Το Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα.

Το Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα συγκαταλέγεται στις τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου και προκαλείται μετα απο μια βαρια Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση. Το αποτέλεσμα της κάκωσης είναι η τραυματική ρήξη των αρτηριών της σκληράς μήνιγγας ή των φλεβών στον υποσκληρίδιο χώρο και η δημιουργεία αιματώματος σε αυτόν τον χώρο. Διακρίνεται σε Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα, Υποξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα και Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα. 

Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα παρουσιάζεται άμεσα (μέσα σε λεπτά ή μερικές ώρες) μετά την Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση. Μπορεί να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα προκαλεί συμπτώματα στον ασθενή όπως ειναι οι διαταραχές της κίνησης του χεριού και του ποδιού. Επίσης, προκαλεί διαταραχές της ομιλίας, επιληπτικές κρίσεις, βυθιότητα, κώμα κτλ.). Η αντιμετώπιση στο Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι η επείγουσα χειρουργική επέμβαση (είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση). Γίνεται με συγκεκριμένη τεχνική (κρανιοτομία και αφαίρεση του Οξέος Υποσκληριδίου Αιματώματος). Το ποσοστό της θνησιμότητας στο Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι υψηλό.

ΚΕΚ, Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Υποξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Υποξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα παρουσιάζεται μετά από λιγότερο σοβαρή Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση. Η εξέλιξη του αιματώματος απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο (από 48 ώρες έως και 2 εβδομάδες). Συχνά αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση. Παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σχέση με το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι ασυμπτωματικό στην αρχή και εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό ώστε τα συμπτώματά του και η νευρολογική του εικόνα να εμφανίζονται προοδευτικά μετά από εβδομάδες ή και μήνες, όσο το αιμάτωμα μεγαλώνει. Συνήθη συμπτώματα στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι η κεφαλαλγία, η σύγχυση, η αστάθεια στην βάδιση, οι διαταραχές του λόγου. Επίσης είναι η ζάλη, η ναυτία, ο έμετος, η αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος, επιληπτικές κρίσεις κτλ. Η θεραπεία γίνεται συνήθως με χειρουργική επέμβαση (κρανιοανατρήση και παροχέτευση του Χρονίου Υποσκληριδίου Αιματώματος). Σπάνια, μπορεί να είναι συντηρητική η αντιμετώπιση στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα όπως σε μικρά ασυμπτωματικά αιματώματα. Το ποσοστό θνησιμότητας στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι μικρότερο σε σχέση με το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα.

Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα παρουσιάζεται μετά από μια κάκωση της κεφαλής (π.χ. τροχαίο ατύχημα). Η κάκωση έχει ως αποτέλεσμα κάποιο κάταγμα στο κρανίο και τον τραυματισμό ενός αγγείου (συνήθως αρτηρίας). Έτσι συγκεντρώνεται αίμα και δημιουργείται αιμάτωμα (πήγμα) μεταξύ του κρανίου και της σκληράς μήνιγγας. Λόγω της αρτηριακής του προέλευσης έχει την τάση να αυξάνεται ταχέως σε μέγεθος, με αποτέλεσμα να πιέζει τον εγκέφαλο.
Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα προκαλεί συμπτώματα όπως διαταραχές της κίνησης και αδυναμία του αντίπλευρου χεριού και ποδιού. Επίσης προκαλεί διαταραχές της ομιλίας, βυθιότητα, επιληπτικές κρίσεις, κτλ. Αν μείνει χωρίς αντιμετώπιση ο ασθενής, είναι πιθανό να πέσει σε κώμα και να επέλθει ο θάνατος. Η διάγνωση του Επισκληριδίου Αιματώματος γίνεται με την Αξονική Τομογραφία του Εγκεφάλου.

Η αντιμετώπιση του είναι πολλές φορές χειρουργική. Το χειρουργείο για το Επισκληριδίο Αιμάτωμα είναι η επέμβαση της κρανιοτομίας. Σε ένα μικρό ποσοστό των ασθενών με Επισκληρίδιο Αιμάτωμα η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική. Προϋπόθεση αποτελεί το αιμάτωμα να είναι μικρό και να μην επηρεάζει νευρολογικά τον ασθενή. Πρέπει όμως να παραμένει εντός του νοσοκομείου υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Αυτό γιατί αν παρουσιαστεί επιδείνωση θα χρειαστεί άμεση χειρουργική παρέμβαση.

ΚΕΚ, Επισκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα μετά από μία Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Το Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα παρουσιάζεται μετά από βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση με αποτέλεσμα την ρήξη αγγείων (αρτηρίες η φλέβες) και την συγκέντρωση αίματος (αιμάτωμα) μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα (στο εσωτερικό δηλαδή του εγκεφάλου).
Τα συμπτώματα στο Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα σχετίζονται με το μέγεθος και την περιοχή του εγκεφάλου όπου βρίσκεται το αιμάτωμα. Εάν είναι μεγάλο και ασκεί πίεση στις γειτονικές του δομές, μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του εγκεφάλου. Ο ασθενής μπορεί να πέσει σε κώμα και τελικά να καταλήξει.

Η διάγνωση γίνεται με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου.
Η αντιμετώπιση του Τραυματικού Ενδοεγκεφαλικού Αιμάτωματος είναι χειρουργική, εφόσον είναι μεγάλο και προκαλεί συμπτώματα. Η χειρουργική επέμβαση για το Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα είναι η κρανιοτομία. Η αφαίρεση δηλαδή ενός τμήματος του κρανίου και ακολούθως αφαίρεση του αιματώματος μέσα στον εγκέφαλο.

ΚΕΚ, Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα

Η Εγκεφαλική Θλάση στην Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Η Εγκεφαλική Θλάση ή Αιμορραγική Θλάση του εγκεφάλου είναι ο εστιακός τραυματισμός του εγκεφαλικού παρεγχύματος. Προκαλείται μετά από τραυματισμό της κεφαλής. Η Αιμορραγική θλαση που λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις ονομάζεται Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα.
Τα συμπτώματα στην Εγκεφαλική Θλάση έχουν να κάνουν με την θέση αυτής στον εγκέφαλο. Μπορεί ο ασθενής να παρουσιάζει μυική αδυναμία (χέρι ή πόδι), διαταραχή της ομιλίας της συμπεριφοράς ή και του επιπέδου συνείδησης. Συχνά οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν διαδοχικά επεισόδια διέγερσης και επιθετικότητας, υπνηλίας ή βυθιότητας. Μπορεί επίσης να εκδηλώσουν επιληπτικές κρίσεις λόγω ερεθισμού του εγκεφαλικού φλοιού.

Γενικά οι Εγκεφαλικές Θλάσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά, δεν χρήζουν δηλαδή χειρουργικής αντιμετώπισης. Η ανάρρωση τους είναι ικανοποιητική αν και μερικές φορές απαιτεί αρκετές ημέρες νοσηλείας. Κάποιες φορές όμως παρουσιάζουν έντονο εγκεφαλικό οίδημα. Το εγκεφαλικό οίδημα μπορεί να πιέζει και να παρεκτοπίζει τον υγιείς δομές, καθώς επίσης και να αυξάνει την ενδοκράνια πίεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτός από την φαρμακευτική αποιδηματική αγωγή, μπορεί να χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση κρανιεκτομίας. Η αφαίρεση δηλαδή ενός τμήματος του κρανίου ώστε να δοθεί χώρος στον εγκέφαλο και να διατηρηθεί χαμηλή η ενδοκράνια πίεση.

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, Θλάση Εγκεφάλου

Η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία μετά ααπο μια Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία συμβαίνει μετά από μία κάκωση της κεφαλής. Προκαλείται από τον τραυματισμό μικρών αγγείων στην επιφάνεια του εγκεφάλου. Τα αγγεία αυτά βρίσκονται στον υπαραχνοειδή χώρο, μεταξύ της αραχνοειδούς και της χοριοειδούς μήνιγγας.
Η συλλογή αίματος σε αυτή την περίπτωση είναι διάχυτη και η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία δεν χρήζει χειρουργικής επέμβασης. Μπορεί να δράσει ερεθιστικά στον εγκέφαλο και να προκαλέσει Επιληπτικές Κρίσεις ή διαταραχή του επιπέδου συνείδησης (βυθιότητα, υπνηλία, κώμα). Η αντιμετώπισή της Τραυματικής Υπαραχνοειδούς Αιμορραγίας είναι συντηρητική.

Λιγότερα ..

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου